Інформація для авторів


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент» № 34/2018

 
Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент».


Набір триває включно до 21 грудня 2018 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. 

 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською.
 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 10. Статистика), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи), назву статті, анотацію та ключові слова мовою оригіналу статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення).
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 • Після списку використаної літератури подаються анотації двома мовами (українська або російська та англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
 

УДК 331.56                            7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Зеркуніна О.В.,
к.е.н., доцент,
професор кафедри економіки і міжнародних економічних відносин,
Міжнародний гуманітарний університет

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено фактори, що впливають на трудову міграцію, проаналізовано стан міграційних процесів трудових ресурсів та наслідки для України. Запропоновано систему заходів для зменшення еміграції робочої сили.
Ключові слова: трудові ресурси, інтенсивність міграційних процесів, міграційний приріст, регу- лювання, грошові перекази мігрантів, чисельність трудових мігрантів.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Література:

1. Балабанова Г.П. Трудова міграція в Україні в умовах глобалізації. Держава та регіони. 2008. №2. С. 9–13.
2. Вишневська О.А. Сучасна міжнародна трудова міграція. Статистика України. 2008. №2. С. 87–91.

Зеркунина О.В. Внешние миграционные процессы трудовых ресурсов: факторы, состояние и последствия для Украины
Аннотация.
В статье определены факторы, которые влияют на трудовую миграцию, проанализировано состояние миграционных процессов трудовых ресурсов и последствия для Украины. Предложена система мероприятий для уменьшения эмиграции рабочей силы.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, интенсивность миграционных процессов, миграционный прирост, регулирование, денежные переводы мигрантов, численность трудовых мигрантов.

Zerkynina O.V. Extermal migration processes of labour resources factors, state and consequence for Ukraine
Summary.
Factors that influence on labour migration are certain in the article, the state of migratory processes of labour resources and consequence is analysed for Ukraine. The system of measures is offered for diminishing of emigration of labour force.
Keywords: workforce, the migration processes intencity, migration inflow, regulation, remmitances, the number of labour migrants.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:


Для опублікування статті у № 34/2018 до 21 грудня 2018 року (включно)

до редакції електронною поштою  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  необхідно направити: 

- наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

- інформаційну довідку про автора on-line, або у форматі *.doc, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);

- відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);

- авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

- відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата за публікацію статті здійснюється лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до друку.

Зразок оформлення назви електронних файлів:
Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику складає 550 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 35 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Реквізити для оплати надсилаються лише після проходження рецензування статті.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» № 34/2018 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 28 лютого 2019 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 (099) 967 84 71.

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Економіка і менеджмент»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 (099) 967 84 71
Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-econom.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов