Інформація для авторів


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент» № 39/2019

 
Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент».


Набір триває включно до 25 жовтня 2019 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. 

 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською.
 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора(-ів) українською та англійською мовами, назву статті мовою оригіналу та англійською мовою, анотацію та ключові слова мовою оригіналу статті. Обсяг анотації має бути мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 позицій.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення).
 • Після списку використаних джерел необхідно представити список «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення).
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
 • Після списку використаної літератури подаються анотації двома мовами (українська або російська та англійська). Анотація українською або російською мовою має бути мінімальним обсягом 700 знаків. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
 

УДК 331.56                            7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Зеркуніна О.В.
к.е.н., доцент,
професор кафедри економіки і міжнародних економічних відносин,
Міжнародний гуманітарний університет

Zerkunina Olena
International Humanitarian University

 

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

EXTERMAL MIGRATION PROCESSES OF LABOUR RESOURCES FACTORS, STATE AND CONSEQUENCE FOR UKRAINE

Анотація. У статті визначено фактори, що впливають на трудову міграцію, проаналізовано стан міграційних процесів трудових ресурсів та наслідки для України. Запропоновано систему заходів для зменшення еміграції робочої сили (мінімальний обсяг анотації – 700 знаків).
Ключові слова: трудові ресурси, інтенсивність міграційних процесів, міграційний приріст, регулювання, грошові перекази мігрантів, чисельність трудових мігрантів.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Література:

1. Балабанова Г.П. Трудова міграція в Україні в умовах глобалізації. Держава та регіони. 2008. №2. С. 9–13.
2. Вишневська О.А. Сучасна міжнародна трудова міграція. Статистика України. 2008. №2. С. 87–91.

References:

1. Balabanova H.P. (2008) Trudova mihratsiia v Ukraini v umovakh hlobalizatsii [Labor migration in Ukraine in the conditions of globalization]. Derzhava ta rehiony, no. 2, pp. 9–13.
2. Vyshnevska O.A. (2008) Suchasna mizhnarodna trudova mihratsiia [Contemporary international labor migration]. Statystyka Ukrainy, no. 2, pp. 87–91.

Аннотация. В статье определены факторы, которые влияют на трудовую миграцию, проанализировано состояние миграционных процессов трудовых ресурсов и последствия для Украины. Предложена система мероприятий для уменьшения эмиграции рабочей силы (мінімальний обсяг анотації – 700 знаків).
Ключевые слова: трудовые ресурсы, интенсивность миграционных процессов, миграционный прирост, регулирование, денежные переводы мигрантов, численность трудовых мигрантов.

Summary. Factors that influence on labour migration are certain in the article, the state of migratory processes of labour resources and consequence is analysed for Ukraine. The system of measures is offered for diminishing of emigration of labour force (мінімальний обсяг анотації – 1800 знаків).
Keywords: workforce, the migration processes intencity, migration inflow, regulation, remmitances, the number of labour migrants.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:


Для опублікування статті у № 39/2019 до 25 жовтня 2019 року (включно)

до редакції електронною поштою  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  необхідно направити: 

- наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

- інформаційну довідку про автора, заповнену on-line;

- відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);

- авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання. Авторський реферат повинен містити прізвище та ім'я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Обсяг реферату має бути не менше 400 слів (приклад оформлення реферату);

- відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата за публікацію статті здійснюється лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до друку.

Зразок оформлення назви електронних файлів:
Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику складає 600 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Реквізити для оплати надсилаються лише після проходження рецензування статті.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» № 39/2019 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 20 грудня 2019 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 (099) 967 84 71.

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Економіка і менеджмент»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 (099) 967 84 71
Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-econom.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов