Випуск № 43/2020 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Балахонова О.В.
ХАРАКТЕР ІННОВАЦІЙНОСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Бачинська О.М.
ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТОВОГО КЛАСУ

Вецепура Н.В.
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Городняк І.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ НА СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Рассадникова С.І., Примаченко І.Ф.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Семеног А.Ю.
АНАЛІЗ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НИХ

Холявко Н.І.
ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ QUADRUPLE HELIX: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Чернецька Л.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Аппельт Г.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ, ЩО СФОРМУВАЛИСЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Яременко О.Ф., Матвієць О.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ, ЗАГРОЗИ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Конохова З.П.
ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Смєсова В.Л., Іщенко І.О.
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Коренюк П.І., Сатир Л.М., Смольський В.Л.
АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

Будько О.В., Галатов Б.М.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Квілінський О.С.
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Каличева Н.Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Доценко В.Ф., Косова Т.Д., Ярошевська О.В.
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ

Бугайчук В.В., Опалов О.А., Грабчук І.Ф.
БІОЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Гордієнко Н.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Дегтярьова О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Капінус Л.В., Семененко К.Ю., Молін Н.О.
ПОВЕДІНКОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ КВІЗ-МАРКЕТИНГУ

Ліганенко І.В., Колісніченко А.С.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗРОБЦІ ТА ПРОСУВАННІ БРЕНДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Савіцький А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ABC-АНАЛІЗУ У ЗДІЙСНЕННІ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Смірная С.М.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Овдій О.В., Гарастовська А.В., Федорук В.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»)

Іващенко М.В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фреюк О.В.
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ НА РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бондаревська О.М.
ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Шашина М.В.
КЛУБИ КОНВЕРГЕНЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ

Мархонос С.М., Турло Н.П.
ВІННИЦЯ НА ТУРИСТИЧНІЙ МАПІ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Самусевич Я.В., Височина А.В.
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МУЛЬТИПЛЕКСИВНОГО ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Волошина С.В., Проволоцька О.М.
ДЕМОЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ: УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА

Шандар А.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Домбровська Н.Р.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВІДХИЛЕНЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кузьменко О.В., Овчаренко В.О., Скринька Л.О.
СТАН РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ

Білоскурський Р.Р., Вінничук О.Ю., Вінничук І.С.
МОДЕЛЮВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД

Меркулов М.М., Ширяєва Л.В., Мельниченко Д.О.
ОЦІНКА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ

Ющенко Н.Л.
АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ СІТЬОВИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ТА ВИТРАТ І УПРАВЛІННЯ НИМИ ПІД ЧАС МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ