Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 59 / 2024

Набір триває включно до 28 червня 2024 р.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у журналі № 59 / 2024 необхідно до 28 червня 2024 р. на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  надіслати: 

- наукову статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2664.

- інформаційну довідку про автора, заповнену on-line

- підтвердження оплати редакційного внеску. Оплата внеску здійснюється лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до публікації.

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 9 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 23 серпня 2024 р.


Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Економіка
2. Облік і оподаткування
3. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Підприємництво та торгівля
7. Публічне управління та адміністрування
8. Міжнародні економічні відносини

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  ВАЖЛИВО! У розділі «Аналіз останніх досліджень та публікацій» наводяться всі значущі публікації, що мають відношення до теми дослідження, відзначається, які питання розкриті на поточний момент з проблеми дослідження, і що залишилося нерозкритим, визначається загальний напрямок власного дослідження автора роботи. Основу огляду повинні складати статті наукових журналів і наукові монографії (у т.ч. на іноземних мовах). Опис ступеня вивченості (наукової опрацьованості) обраної теми закінчується результуючим висновком про те, що саме ще не розкрито у темі дослідження або розкрито частково, і що не отримало належного висвітлення в спеціальній літературі, тому потребує подальшої розробки. Таким чином, визначається місце власного дослідження в конкретній галузі знань. Даний розділ повинен містити обґрунтування необхідності та актуальності дослідження (обсяг даного розділу – 1,5-2 сторінки).
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Мова публікацій: українська, англійська.
 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора(-ів) українською та англійською мовами, вказати ORCID (за наявності) для автора(-ів), назву статті мовою оригіналу та англійською мовою, анотацію та ключові слова мовою оригіналу статті. Обсяг анотації має бути мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 позицій.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). 
  Джерел має бути не менше 12, не менше 3 повинні мати DOI.
 • Після списку використаних джерел необхідно представити список «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення). 
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
 • Після списку References подаються анотації двома мовами (українська та англійська). Анотація українською мовою має бути обсягом 700-800 знаків без пробілів. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ