Випуск № 24-1/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Gasanov S.S.
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE TRANSITIONAL ECONOMY UNDER INSTITUTIONAL UNCERTAINTY

Шпильова Ю.Б., Ільїна М.В.
ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Конєва Т.А., Кузнєцов А.В.
ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ЕКОНОМІКУ ЯПОНІЇ

Крикун В.А.
ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО РИНКУ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Очеретний Д.С.
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Скоробогатова Н.Є., Кузнецова А.В.
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Щава Р.П.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В ДИСКУРСІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Юр’єва П.Б.
ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Венгер В.В.
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Гусєва І.І., Петрова Т.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Прядко І.В.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

Світовий О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Халатур С.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Шульга О.А.
РОЗВИТОК АГРАРНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ліпич Л.Г.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Окландер М.А., Яшкін Д.С.
КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ

Богун Л.Ю., Розумей С.Б.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

Бужимська К.О.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Буздиган М.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Гайденко С.М.
ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Городня Т.А., Пилипців М.І.
ДІАГНОСТИКА РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА
УВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Грушина А.І.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Гудзь О.І.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Дейнега О.В.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК

Лисюк Т.В., Терещук О.С., Пак Т.О.
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лотиш О.Я.
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГАЛУЗІ

Петришин Л.П.
ЗМІНИ В СЕРЕДОВИЩІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Плєханова Т.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА, ЩО РЕАЛІЗУЄ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ


Випуск № 24-2/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Поповиченко І.В.
ЕФЕКТ «ВАЖЕЛЮ ЛОГІСТИКИ» В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ

Яшкіна О.І., Білаш М.М.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ВИБОРУ ЗДОБНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Судакова О.І., Щеглова О.Ю., Гасенко О.О.
ГОЛОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Федосєєва Г.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Лещук Г.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Попик О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Суска А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ І ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЙ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Заячківська О.В.
АНАЛІЗ НАЯВНОГО СТАНУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Костюк В.С.
РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Полоус О.В.
ФОРМУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МЕТОДОМ СУБ’ЄКТИВНОГО ШКАЛЮВАННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Олійник-Данн О.О., Левкович М.П.
ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РАЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Бондаревська О.М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Горин В.П., Сидор І.П.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Жежерун Ю.В., Лущан В.О.
ЗАСТОСУВАННЯ КРИЗОВИХ ІНДИКАТОРІВ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ В БАНКУ

Мельник С.С.
АБСТРАКТНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Палійчук Т.В.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ РІЗНИМИ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сегеда Л.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНОГО ПРОВІДНИКА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Стеценко Б.С.
«ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНВЕСТОРИ – ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ»: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В УКРАЇНІ

Тищенко В.В.
СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Шевчук Ю.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А.
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ФАКТОРИ, РЕЗЕРВИ

Дзюба О.М.
ЕЛЕКТРОННА АКЦИЗНА МАРКА: ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК

Струк Н.С., Муц Ю.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СТАТИСТИКА

Маслій В.В., Березька К.М.
ВИБІР ТА ОЦІНКА ARIMA-МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Малярець Л.М., Лебедєв С.С.
КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ

Кравченко М.О., Кураєв Д.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРАУДФАНДІНГУ ТА КРАУДІНВЕСТІНГУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Навроцький Р.Л.
РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ МІЖ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Нехай В.А., Нехай В.В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Скрильник І.І., Руденко А.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА