Випуск № 25-1/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Слухай С.В., Борщенко Т.І.

ЧИННИКИ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Кононова І.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дербеньова Я.В.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Кицюк І.В., Шопік І.М.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Лизун М.В.
ВАЛЮТНІ СОЮЗИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА МОТИВАЦІЯ СТВОРЕННЯ

Ліщинський І.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОЛЮСІВ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олійник А.А.
ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ МВФ ЗА ВАЛЮТНОЮ ПОЛІТИКОЮ КРАЇН-ЧЛЕНІВ

Ралко О.С.
ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Руселевич А.Н.
ДВИЖЕНИЕ К ЕДИНОМУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМУ РЫНКУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС

Ярош-Дмитренко Л.О.
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОСОЮЗУ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Dziuba S.H., Ahibalova Т.М.
THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF UKRAINIAN BANKS’ REPUTATION ASSESSMENT

Длугопольський О.В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Резнік Н.П.
ВПЛИВ ЦІНОВОГО БАЗИСУ НА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЦІН НА РИНКУ КУКУРУДЗИ

Богма О.С.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ

Бойко Я.М., Гапак Н.М.
ВВП УКРАЇНИ: РІВЕНЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ

Буняк Н.М.
КЛАСТЕРНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Корнєєва Ю.В.
ДОВГОСТРОКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Леховіцер В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ МАШИНОБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Логоша Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА

Мельник О.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

Нікитенко Д.В.
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Дуда Г.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жуковська В.М.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

Капталан С.М.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Колос І.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ МЕТОДІВ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

Кочкіна Н.Ю., Коваленко Д.П.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Лагута Я.М.
СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД В КОРПОРАТИВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Лотиш О.Я.
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Олефіренко О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Раца О.Б.
АЛЬТЕРНАТИВИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Pozniak O.V., Boiko M.Yu.
ACTIVITY-BASED COSTING AS AN INSTRUMENT OF LOGISTICS CONTROLLING

Русінова О.С.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИВЕРГЕНТНО-КОНВЕРГЕНТНОГО ПІДХОДУ ДО КОНКУРЕНТО-ОРІЄНТОВАНОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ПІД ЧАС РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Силкіна Ю.О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Халімон Т.М.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Швець Ю.О., Цикало К.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Випуск № 25-2/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Sokoly I.I., Bukovskyi O.O.
THE MAIN WAYS AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF THE AIRCRAFT ENGINE MANUFACTURING IN UKRAINE

Чебан І.В., Діброва А.Д.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Попик М.М.
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Слободяник А.М., Тарасович Л.В.
РИЗИКИ НА БІРЖОВОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Chukhrai N.I., Shcherbata T.S.
BARRIERS AND BENEFITS OF UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION IN UKRAINIAN INNOVATION SECTOR

Шишко В.И., Мамонтова Ю.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Буряк А.А.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗРІЗ

Жученко А.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Павлов К.В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ В ПОЛІТИЦІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ НЕРУХОМОСТІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Рогач С.М.
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Жук О.Б.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Жукова Л.М.
АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ДО УМОВ І НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ

Калініченко Д.Р.
ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Кальницька М.А.
СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДИНАМІКА ЇЇ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ

Кірнос I.O.
ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ: РІЗНОМАНІТТЯ РАКУРСІВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Величко Г.О., Сташкевич Н.М., Сташкевич О.С.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Версаль Н.І.
ТРАНСМІСІЙНІ КАНАЛИ ШОКІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Клапків Ю.М.
ТАКТИКА ПОВЕДІНКИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА В УМОВАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО РИНКУ

Lobodina Z.M.
MECHANISM OF BUDGET FUNDS SPENDING IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

Нечипоренко А.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Нєізвєстна О.В., Чечета Є.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Підчоса Л.В.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ВИДАТКАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Побоча К.П., Воробей Г.М.
ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Стащук О.В., Мартинюк Р.Ф., Михайлович П.П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ЗАСТАВИ КРЕДИТУ

Тєшева Л.В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Федина В.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Федорова І.О.
ВПЛИВ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Шульга К.Д.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Ярошевська О.В.
РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ ЕМІТЕНТІВ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Дугар Т.Є.
ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

Кірсанова В.В., Богачук А.В.
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ

Онищенко О.В., Куренна О.О., Крикуненко А.С.
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Титенко Л.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ситник Н.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ

Стрельченко І.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ПІД ЧАС КРИЗИ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Харченко В.В., Нам’ясенко Ю.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ АГРАРНОГО ФОРМУВАННЯ