Випуск № 26-1/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Тимошенко О.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Давиденко І.В.
ГЛЕМПІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ

Петренко Н.О.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Пристемський О.С.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Урба С.І.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Франчук Т.М.
ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шульга О.А.
МІСІЯ І РОЛЬ АГРАРНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бортнік Н.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

Горбачева А.И., Руселевич А.Н.
КОНЦЕССИЯ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИРОВОГО ОПЫТА: ОПТИМИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ

Дзюба П.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Капітанець С.В.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ: АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Kovalenko S.I.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRANSNATIONAL CLUSTER SYSTEMS IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER POLICIES OF THE EUROPEAN UNION

Колінець Л.Б.
МВФ У СУЧАСНОМУ ГЕОФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ

Оніпко Т.А.
ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ НОРВЕГІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Верхоглядова Н.І., Барінов Д.Ю.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Демченко Г.В.
ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ У ФОРМУВАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дем’яненко К.А.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єгорова Г.А.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ

Желізко О.О.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ

Мартинюк О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Рожук Я.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Руссіян О.А., Карнаух В.В.
БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Станкевич І.В.
МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Випуск № 26-2/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Тимошик Н.С.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ

Торшин Є.О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Имашев Э.Ж., Галимов М.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Жукова Н.В.
ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Рубежанська В.О.
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Сурай А.С.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шубалий О.М., Косінський П.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ НА БАЗІ МІСЦЕВИХ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОМПЛЕКСІВ

Марущак И.А.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБМЕЛЕНИЯ РЕКИ ЮЖНЫЙ БУГ

Павлик А.В., Тарабан Н.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Макаренко С.М., Олійник Н.М., Лущик К.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Міщенко В.І., Міщенко С.В., Неклюдова Т.М.
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Школьник І.О., Бондаренко Є.К.
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Аврамчук Л.А., Коркач І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Білецький А.А.
ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Гладких Д.М.
ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС: СПЕЦИФІЧНІ РИЗИКИ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ

Гудзовата О.О.
ЧИННИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кузьмук С.Г.
ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ

Савастєєва О.М.
РИЗИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Хом’як М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Шолойко А.С.
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Петров П.П.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСТВА БАНКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Позднякова В.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИБОВОСТЕЙ УПРАВЛІНСЬКИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БАНКУ