Випуск № 42/2020 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гринько Т.В., Алещенко В.І.
ВПЛИВ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю.
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лазебник Л.Л., Войтенко В.О.
ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ларіна Я.С.
ПРІОРИТЕТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Melnyk Mariia, Wang Yu
FINANCIAL RESULTS OF STARBUCKS IN CHENGDU CITY, CHINA

Андрійчук І.В., Андрійович М.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Бєляєв С.В.
ЕНЕРГОАУДИТ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДИНКАХ

Васильченко Л.С., Стручок О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Вовк О.М., Ковальчук А.М., Кривенко В.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Демочані О.Е.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОНТРОЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Крайнюченко О.Ф., Петрович М.В.
GAP-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРИВІВ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Некрасова Л.А., Богаченко М.В.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Продіус О.І.
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» ЯК ФУНДАМЕНТ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Синиця С.М., Вакун О.В., Данилишин В.І.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Урсакій Ю.А.
БРЕНДИНГ В2В-РИНКІВ: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Швець Ю.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Якубенко Ю.Л., Донських А.С., Кадирус І.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ліщинський І.О., Лизун М.В.
ЗАГРОЗИ РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В ЄВРОПІ

Іринчина І.Б.
НАПРЯМИ ЯКІСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Братусь Г.А.
ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глубіш Л.Я.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АГРЕГОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЗАСАДАХ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

Давиденко І.В., Михайлюк О.Л.
ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Ковтун В.Ю.
АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Решетняк О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Серьогіна Д.О., Раїна Д.О.
СТАН РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шашина М.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кириленко О.П., Дерлиця А.Ю.
ПРЕДМЕТ ТА ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Лаврик В.В., Балацький Є.О.
ВПЛИВ ІНДЕКСУ ТАРИФНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА КОРИГУВАННЯ РОЗРАХУНКУ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПОТРЕБИ ЖКГ

Бойко Т.Ю.
МЕХАНІЗМ КОНТРОЛІНГУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Луцик М.В.
АНАЛІЗ РИНКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Новосьолова О.С.
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Романовська Ю.А., Камінська А.О., Божок М.О.
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Адамська І.Є.
ОЦІНКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Романчукевич В.В.
ПЕРЕДУМОВИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ