Випуск № 23-1/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Галушка З.І.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЦИКЛИ: ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Єлісєєва Л.В.
КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Кривий В.І.
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ БЛОКИ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

Семенець Ю.О.
МІСЦЕ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОВІДНИХ ЗАХІДНИХ ЕКОНОМІСТІВ ХХ СТ.

Соболєва М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЦІНОВИХ МЕТОДІВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ГАЛУЗЕВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

Шевченко О.М., Шевченко О.О.
РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бестужева С.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Богма О.С.
БЮДЖЕТНІ КОНФЛІКТИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Васіна А.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГІЇ

Васюник Т.І.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Дяченко Ю.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

Крисюк Л.М., Москвіченко І.М., Стаднік В.Г.
ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНОК ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Охріменко А.Г.
ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Паризький І.В.
ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Удовенко А.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Георгіаді Н.Г., Лучко Г.Й., Русин-Гриник Р.Р.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ-РІТЕЙЛЕРІВ УКРАЇНИ

Круглова О.А., Кот О.В., Лисак Г.Г.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Кузьмін О.Є., Ситник Й.С.
РИЗИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Андрющенко І.Є.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Базалійська Н.П.
МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК В ДОСЛІДЖЕННІ ОСОБИСТІСНИХ, ПРОФЕСІЙНИХ, ДІЛОВИХ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Давидов О.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІД ЧАС ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Коленда Н.В.
ВИРОБНИЧА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ

Мандич О.В.
СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ВІД МОДЕЛЕЙ ТЕОРІЇ ДО УМОВ ПРАКТИКИ

Насад Н.В.
АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ЗВ’ЯЗКУ

Орленко О.М.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Панчук А.С., Гребенюк Т.О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Полозова Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Савенко Г.Є.
РОЗВИТОК РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Тимофєєв Д.В., Борисюк О.Ю.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Ткаченко О.І., Ткаченко К.О.
СПІВРОБІТНИЦТВО БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Федотов А.Є.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ДІАЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Хрутьба Ю.С.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДОСТАВКИ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Виговська В.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ

Луценко О.М.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, ЯК ФОРМА ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ


Випуск № 23-2/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Шемаєва Л.Г., Толок П.О.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Цвігун Т.В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Швець Ю.О., Вернидуб М.Ю.
МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Ярмак М.Р., Довгопола Ю.С.
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ БЕНЧМАРКІНГУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вершигора Ю.З., Вершигора В.Г.
НЕРІВНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Кучер С.Ф.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИМОРСЬКОГО МІСТА

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Коростова І.О.
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

Паляничко Н.І.
РОЗВИТОК РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Удовенко І.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Головченко О.М., Степаненко О.А., Головченко М.Ф.
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волохова І.С.
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ В ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕНИХ РЕФОРМ

Гірняк В.В.
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ В ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Корнійчук Г.В.
НАУКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ

Мордань Є.Ю., Закорко К.С.
CУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Остапчук В.О.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Татарин Н.Б., Голік В.І.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Федорович І.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Федосова В.Е.
ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА В СИСТЕМІ ПОДАТКОВИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ПІД ЧАС ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Антонюк О.Р.
ВЕКТОРИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Артюх О.В., Бєлінська О.В.
ЕЛЕМЕНТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Бондаренко Н.М., Сімон Г.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Височан О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Єршова Н.Ю.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Коба О.В., Копилець А.О., Савченко В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мултанівська Т.В., Горяєва М.С.
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Скрипник М.І., Григоревська О.О.
ФАКТОРИ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Федорова І.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ ЇХ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Цибульник М.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ніколаєва О.Г., Бочко Є.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ

Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Проскурович О.В., Ястремський М.М., Сорока Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Соловйов А.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ ТА НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Янковой В.А.
ПРИМЕНЕНИЕ CES-ФУНКЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Більська О.В.
ЯКІСТЬ ІННОВУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ