Випуск № 27-1/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Sukhorukov A.I.
PREREQUISITES FOR THE SAFE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Дубина М.В.
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ЯК НАУКОВОГО НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Федорова Н.Є.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ПРОГРЕСИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК»

Шевченко О.О.
НАЦІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Andrukhiv E.V., Trifinova O.D.
HOW DOES TRADE DISTORTION AFFECT AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETS?

Гордєєва Т.Ф.
ІНТЕНСИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ІНДИКАТОР СТУПЕНЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Грищук А.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЗМІН

Жиленко К.М.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН

Литвиненко К.О.
ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Махітько В.С., Полійчук М.В., Дудчик О.Ю.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Касич А.О., Федоряк Р.М., Собяніна А.П.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ "SMART CITY" ЯК МЕХАНІЗМ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ МІСТІ

Багорка М.О.
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Волкова І.А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТИВНОЇ УМОВИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Калачевська Л.І.
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мандра В.В.
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Оганезова А.В.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВ’ЯОРІЕНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Оліх Л.А., Корнілова І.М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Петренко К.В., Микитюк О.П., Кравченко Т.В.
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Сибірцев В.В.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Чкан А.С., Бучковська О.Ю., Бучковський Г.В.
РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ

Шемаєв В.В.
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Верхоглядова Н.І., Судакова О.І., Горєла В.Д.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ З БОКУ КОНТРАГЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА В РАМКАХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Барабанова В.В.
СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: ФАКТОРИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бєляєва Н.С.
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Близнюк Т.П.
ОЦІНКА ПОКОЛІНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ПОКОЛІННЯ БЕБІ-БУМЕРІВ ТА ПОКОЛІННЯ X В УКРАЇНІ

Гайдаржийська О.М., Рибак О.М., Левчунь Б.В.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Германюк Н.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ


Випуск № 27-2/2017 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Збарський В.К., Збарська А.В.
ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В РЕГІОНІ

Грінченко Р.В.
АНАЛІЗ КОМПОНЕНТ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Жуковська В.М.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: СУТНІСТЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, РОЗВИТОК

Лукашова Л.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Нагорний Є.І., Сагер Л.Ю., Сигида Л.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Perepadya F.L.
PERSONNEL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER PRESERVATION OF HUMAN CAPITAL

Прокопенко І.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Псюк Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Савченко Ю.Т.
ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ З ПОГЛЯДУ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК

Сердюков К.Г.
КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стукан Т.М.
ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Рядно О.А., Беркут О.В.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ

Корнелюк О.А.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (НА МАТЕРІАЛАХ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ»)

Петрецький І.І.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Попова М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Суска А.А.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Винниченко Н.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ НА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

Калашник І.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ

Метлушко О.В., Сороківська З.К.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

Сніщенко Р.Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Солодовнік О.О., Степаненко К.Р.
ПОЗИЦІЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Стеценко Б.С.
СТАНОВЛЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Тіщенко Є.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кудлаєва Н.В., Онуфрак О.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АКРЕДИТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Рета М.В.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Сірко А.Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шевчук Є.О.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ